Od Off

Program konference Nepravidelná válka v průběhu staletí — teorie, praxe a reakce

Program konference Nepravidelná válka v průběhu staletí — teorie, praxe a reakce

04. 06. 2024

Přijďte na konferenci „Nepravidelná válka v průběhu staletí — teorie, praxe a reakce“,  která se bude konat v budově Vojenského historického ústavu — Armádního muzea Žižkov v Praze, 18. a 19. června 2024. 

Mezinárodní konferenci na téma „Nepravidelná válka – teorie, praxe a reakce“  připravují kolegové z Vojenského historického ústavu na polovinu června. „Rádi bychom dali prostor nejen konkrétním případům, ale i příspěvkům snažícím se tento fenomén nově zařadit do historického kontextu odboje, či sledovat dopady a jeho vliv na různé politické a společenské aspekty vývoje společnosti. Vliv na společnost je také prostorem i pro jiné, než čistě historické přístupy, jako právní, kulturně-historické, sociologické či třeba etnografické. A v měnícím se světě vnímáme i aktuálnost tématu pro současné a budoucí vojenství,“ říká za organizační tým PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. z organizačního výboru.

Pokud se chcete konference zúčastnit, registrujte se: [email protected]

Program bude simultánně tlumočen do angličtiny.

8:30 Registrace

9:00–9:15 Úvodní slovo

9:15–10:30

BLOK I

Právní pohled: kde je hranice mezi nepravidelnou válku a terorem, kdo je kombatant

Moderátor: Mgr. Michal Cáp

Mgr. Vojtěch Šimák (Vojenský historický ústav Praha):

Od pouličních rvaček k politickým vraždám – úspěch terorismu italských fašistů

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. (Vojenský historický ústav Praha):

Agenti chodci jako bojovníci studené války: pokus o zařazení

Mgr. Ondřej Crhák (Národní muzeum): Zahraniční politika partyzánů:

Vietkong jako mezinárodní aktér

10:30–10:45

Přestávka

10:45–11:35

BLOK II

Vojenské myšlení: teoretický přístup k tématu, mezinárodní kontext a srovnávání

Moderátor: Mgr. Jan Vajskebr

pplk. JUDr. PhDr. Stanislav Polnar, Ph.D. et Ph.D. (Univerzita obrany):

Teorie války a partyzánského boje v kontextu politické filozofie Carla Schmitta

PhDr. Vlasta Kordová (Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem):

Teoretické vymezení pojmu partyzán v kontextu 2. světové války

11:35–11:50

Přestávka

11:50–13:00

BLOK III

Proměny: nepravidelná válka v od nejstarší doby po studenou válku, v různých místech a kontextech – starší dějiny

Moderátor: –

PhDr. Oto Mestek (Ústav světových dějin Filozofické fakulta Univerzity Karlova):

Bagaudae jakožto síla lidového odporu na přelomu antiky a středověku

Mgr. David Radek, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě):

Nepravidelná válka ve středověku. Na příkladu zapomínané války o Siewierz

Štefan Szalma, Ph.D. (Historický ústav Slovenská akadémie vied):

„Veď Tvoja Veľkomožnosť vie, že vojak nemôže byť anjelom…“ Dôvody a dôsledky ozbrojených akcií osmanských a uhorských vojakov v rokoch 1642–1664 

13:00–13:45

Přestávka na oběd

13:45–15:25

BLOK IV

Proměny: nepravidelná válka v od nejstarší doby po studenou válku, v různých místech a kontextech: 18. a 19. století

Moderátor: Mgr. Michal Cáp

Dr. Ilya Berkovich Ph.D. (Institute of Habsburg and Balkan Studies, Austrian Academy of Sciences):

Freikorps Grün Loudon and its Jewish Soldiers (1790–1798)

Dr. Jacek Jędrysiak, Ph.D. (Instytut Historyczny Universytetu Wrocławskiego):

“Small Wars” and Irregular Warfare as Elements of the Prussian Defence System in the East 1815–1848

Prof. Lothar Höbelt:

“Austria amnestied.” The Strange Victory of the Boka Kotorska Irregulars in 1869/70

Mgr. Zdeněk Munzar, BBus(Hons), DiS. (Vojenský historický ústav Praha):

Nepravidelná válka a dobrovolnické jednotky v Českých zemích v období koaličních válek proti Francii

15:25–15:40

Přestávka

15:40–17:30

BLOK V

Proměny: nepravidelná válka v od nejstarší doby po studenou válku, v různých místech a kontextech: 20. století

Moderátor: Mgr. Petr Matějíček

Mgr. Nikol Moravcová (Valašské muzeum v přírodě):

„Hladový bojovník toho mnoho nevydrží.“ Zásobování oddílů 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky pohledem dějin každodennosti

Mgr. Bc. Tomáš Řepa, Ph.D. (Univerzita obrany):

Magura 5. srpna 1947 – rozbor a následky střetu v rámci nepravidelné války

Mgr. Tomáš Jakl (Vojenský historický ústav Praha):

Rudí Finové proti rudým Rusům

Michal Plavec (Národní technické muzeum):

Další Čtení :  ATENTÁT 80: Londýnská reakce a první příprava operace Anthropoid

Slucké povstání. Boje Běloruské lidové republiky proti bolševické okupaci (říjen–prosinec 1920)

09:00–10:15

BLOK VI

Struktury a metody: život v ilegalitě, zapojení civilního obyvatelstva, specifika výzbroje a vybavení, materiální podmínky, podpora a zásobování z domova i ciziny, vítězství i prohry

Moderátor: PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

Mgr. Martin Posch, Ph.D. (Historický ústav Slovenská akadémie vied):

Spolupráca SOE a II. odboru Ministerstva národní obrany v Londýne

PhDr. Karel Straka, Ph.D. (Vojenský historický ústav Praha):

Sabotáže a terorismus jako specifická součást německého plánu na přepadení Československa v roce 1938

Dr. Miloslav Púčik, CSc. (Vojenský historický ústav Bratislava):

Príprava čs. vojenskej rozviedky na hybridné operácie v hlavných záujmových priestoroch (1960–1989)

10:15–10:30

Přestávka

10:30–12:10

BLOK VII

Reakce státního aparátu: struktury bezpečnostního aparátu, represe, následky pro civilní obyvatelstvo, vnímání společností

Moderátor: PhDr. Karel Straka, Ph.D.

Mgr. David Hubený, Ph.D. (Národní archiv):

Banditismus jako nástroj nepravidelné války? Boj proti banditům na Podkarpatské Rusi v první polovině dvacátých let 20. století

PhDr. Petr Kaňák, Ph.D. (Ministerstvo vnitra ČR):

Nacistické přípravy na vedení protipartyzánské války v týlu východní fronty

Mgr. Eliška Poloprudská (Filozofická fakulta Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem):

Vliv příslušníků SA na upevnění moci NSDAP a jejich represivní činnost vůči civilnímu obyvatelstvu v Říšské župě Sudety

Mgr. Jan Šach (Vojenský historický ústav Praha):

Prvky nepravidelné války v jejím počátečním období a obrana teritoria. Československo, 50.–60. léta

12:10–13:00

Přestávka na oběd

13:00–15:05

BLOK VIII

Po boji: politické a společenské ambice, bývalí bojovníci ve službách státu, v armádě a bezpečnostním aparátu, veteránské organizace a jejich slavnosti

Moderátor: PhDr. Daniel Povolný, Ph.D. 

PaedDr. Jindřich Marek (Vojenský historický ústav Praha):

Partyzánské hnutí v českých zemích po II. světové válce ve světle zákona 34/46 Sb.

PhDr. Michal Schvarc, Ph.D. (Historický ústav Slovenská akadémie vied Bratislava):

Príslušníci Waffenb-SS zo Slovenska a ich trestnoprávne stíhanie po roku 1945

Mgr. Pavel Mücke Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR):

Skryté životy Majora Čáryho aneb historická pátrání mezi řádky vzpomínek veterána (ne)pravidelných válek Karla Hory

Mgr. Michal Cáp (Vojenský historický ústav Praha):

Vzťah konceptov brannosti a nepravidelnej vojny v Československu po roku 1945

Daniel Gargulák (Valašský odbojový spolek):

Památník v Prlově v proměnách času

15:05–15:20

Přestávka

15:20–16:10

BLOK IX

Současnost a budoucnost nepravidelné války

Moderátor: Mgr. David Pazdera

Mgr. David Jirásek (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity):

Hybridní formy válčení v rusko-ukrajinské válce

PhDr. Petr Janoušek, Ph.D. (Vojenský historický ústav Praha):

Od Zálivu po Afghánistán. Poznámky k proměně operačního prostředí ČSA/AČR v letech 1990 až 2020

16:10

Závěrečné slovo

DAY 1 18.6.2024

8:30

Registration

9:00-9:15

Introduction

9:15-10:30

SESSION I

Legal perspective: where is the line between irregular warfare and terror, who is a combatant

Moderator. Mgr. Michal Cáp

Mgr. Vojtěch Šimák (Vojenský historický ústav Praha):

From street brawls to political assassinations – the success of Italian fascist terrorism

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. (Vojenský historický ústav Praha):

Agents „walkers“ as cold war fighters: an attempt at classification

Mgr. Ondřej Crhák (Národní muzeum):

Foreign policy of the partisans: the Viet Cong as an international actor

10:30-10:45

Break

10:45-11:35

SESSION II

Military thought: theoretical approach to the topic, international context and comparisons

Moderator: Mgr. Jan Vajskebr

pplk. JUDr. PhDr. Stanislav Polnar, Ph.D. et Ph.D. (Univerzita obrany):

Theories of war and guerrilla warfare in the context of Carl Schmitt’s political philosophy

PhDr. Vlasta Kordová (Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem):

Theoretical definition of the term partisan in the context of World War II

11:35-11:50

Další Čtení :  Socialističtí branci v roce 1982: potíže se zdravím, vzděláním i alkoholem

Break

11:50-13:00

SESSION III

Transformations: irregular warfare from the earliest times to the Cold War, in different places and contexts – earlier histories

Moderator: –

PhDr. Oto Mestek (Ústav světových dějin Filozofické fakulta Univerzity Karlova):

Bagaudae as a force of popular resistance at the turn of antiquity and the Middle Ages

Mgr. David Radek, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě):

Irregular Warfare in the Middle Ages. On the example of the forgotten war for Siewierz

Štefan Szalma, Ph.D. (Historický ústav Slovenská akadémie vied):

„For Your Highness knows that a soldier cannot be an angel…“ Reasons and consequences of the armed actions of Ottoman and Hungarian soldiers in 1642-1664

13:00-13:45

Lunch break

13:45-15:25

SESSION IV

Transformations: irregular warfare from the earliest times to the Cold War, in different places and contexts: 18th and 19th centuries

Moderator. Mgr. Michal Cáp

Dr. Ilya Berkovich Ph.D. (Institute of Habsburg and Balkan Studies, Austrian Academy of Sciences):

Freikorps Grün Loudon and its Jewish Soldiers (1790–1798)

Dr. Jacek Jędrysiak, Ph.D. (Instytut Historyczny Universytetu Wrocławskiego):

“Small Wars” and Irregular Warfare as Elements of the Prussian Defence System in the East 1815–1848

Prof. Lothar Höbelt:

“Austria amnestied.” The Strange Victory of the Boka Kotorska Irregulars in 1869/70

Mgr. Zdeněk Munzar, BBus(Hons), DiS. (Vojenský historický ústav Praha):

Irregular Warfare and Volunteer Units in the Bohemian lands during the Coalition Wars against France

15:25-15:40

Break

15:40-17:30

SESSION V

Transformations: irregular warfare from the earliest times to the Cold War, in different places and contexts: the 20th century

Moderator: Mgr. Petr Matějček

Mgr. Nikol Moravcová (Valašské museum v přírodě):

“A hungry fighter doesn’t last long.” Supplying the troops of the 1st Czechoslovak Partisan Brigade of Jan Žižka through the lens of the history of everyday life

Mgr. Bc. Tomáš Řepa, Ph.D. (Univerzita obrany):

Magura 5 August 1947 – analysis and consequences of the clash in the irregular war

Mgr. Tomáš Jakl (Vojenský historický ústav Praha):

Red Finns against Red Russians

Michal Plavec (Národní technické useum):

The Slutsk Uprising. The struggle of the Belarusian People’s Republic against the Bolshevik occupation (October-December 1920)

DAY 2 19.9.2024

09:00-10:15

SESSION VI

Structures and methods: life underground, civilian involvement, specifics of weapons and equipment, material conditions, support and supply from home and abroad, victories and defeats

Moderator: PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

Mgr. Martin Posch, Ph.D. (Historický ústav Slovenská akadémie vied):

Cooperation between SOE and the Second Department of the Ministry of National Defence in London

PhDr. Karel Straka, Ph.D. (Vojenský historický ústav Praha):

Sabotage and Terrorism as a Specific Part of the German Plan for the Invasion of Czechoslovakia in 1938

Dr. Miloslav Púčik, CSc. (Vojenský historický ústav Bratislava):

Preparation of Czechoslovak Military Intelligence for Hybrid Operations in the Main Areas of Interest (1960-1989)

10:15-10:30

Break

10:30-12:10

SESSION VII

Reactions of the state apparatus: structures of the security apparatus, repression, consequences for the civilian population, perceptions of societies

Moderator: PhDr. Karel Straka, Ph.D.

Mgr. David Hubený, Ph.D. (Národní archiv):

Banditry as an instrument of irregular warfare? The fight against bandits in Subcarpathian Rus in the first half of the 1920s

PhDr. Petr Kaňák, Ph.D. (Ministerstvo vnitra ČR):

Nazi preparations for waging anti-Partisan war in the rear of the Eastern Front

Mgr. Eliška Poloprudská (Filozofická fakulta Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem):

Další Čtení :  Ivan Procházka představil knihu Smíšený přezvědný oddíl 1, Francie 1940

The influence of SA members on the consolidation of NSDAP power and their repressive activities against the civilian population in the Sudetenland

Mgr. Jan Šach (Vojenský historický ústav Praha):

Elements of irregular warfare in its early period and the defence of territory. Czechoslovakia, 1950s-1960s

12:10-13:00

Lunch break

13:00-15:05

SESSION VIII

After the fight: political and social ambitions, former combatants in the service of the state, the army and the security apparatus, veterans‘ organizations and their celebrations

Moderator:  PhDr. Daniel Povolný, Ph.D. 

PaedDr. Jindřich Marek (Vojenský historický ústav Praha):

The Partisan Movement in the Czech Lands after World War II in the Context of Law 34/46 Coll.

PhDr. Michal Schvarc, Ph.D. (Historický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava):

Members of the Waffen-SS from Slovakia and their prosecution after 1945

Mgr. Pavel Mücke Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR):

The hidden lives of Major Čáry or historical explorations between the lines of the memoirs of Karel Hora, veteran of (i)regular wars

Mgr. Michal Cáp (Vojenský historický ústav Praha):

The relation between the concepts of the military preparedness and irregular warfare in Czechoslovakia after 1945

Daniel Gargulák (Valašský odbojový spolek):

Memorial in Prlov through time

15:05-15:20

Break

15:20-16:10

SESSION IX

The present and future of irregular warfare

Moderator: Mgr. David Pazdera

Mgr. David Jirásek (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity):

Hybrid forms of warfare in the Russian-Ukrainian war

PhDr. Petr Janoušek, Ph.D. (Vojenský historický ústav Praha):

From the Gulf to Afghanistan. Notes on the transformation of the operational environment of the CSA/ACR between 1990 and 2020

16:10

Concluding remarks

Zdroj článku s odkazem zde| Vybírejte z vybavení třeba: